Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona internetowa Global Sellers Community dostępna pod adresem internetowym www.globalsellers.pro prowadzona jest przez spółkę  GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. z siedzibą przy ul. Kazimierza Deyny 6, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do klientów oraz partnerów Global Sellers Community korzystających ze strony internetowej www.globalsellers.pro.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest spółka GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. z siedzibą przy ul. Kazimierza Deyny 6, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.globalsellers.pro. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.globalsellers.pro umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3 REJESTRACJA – utworzenie Konta na stronie www.globalsellers.pro. Minimalnymi warunkami utworzenia Konta są: podanie i potwierdzenie danych Klienta, dokonanie zakupu przez Klienta Produktu oferowanego do sprzedaży i akceptacja postanowień wymaganych Regulaminów.
1.4.4. PARTNER – osoba, która współpracuje z GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. oraz uczestniczy w programie partnerskim. Aby zostać partnerem należy wysłać zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny.
1.4.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na stronie www.globalsellers.pro.
1.4.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach na stronie internetowej www.globalsellers.pro
1.4.9. PRODUKT – dostępna na stronie internetowej www.globalsellers.pro usługa online i wszelkie z nią związane materiały w plikach, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.19. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. dostępna pod adresem internetowym www.globalsellers.pro prowadzona przez spółkę GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. z siedzibą przy ul. Kazimierza Deyny 6, 83-000 Pruszcz Gdański, Polska.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej www.globalsellers.pro.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. Na stronie www.globalsellers.pro dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji (zgodnie z pkt. 1.4.3)
2.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie poprzez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wypełnienie formularza o rezygnacji z konta w serwisie internetowym Global Sellers Community
2.1.3. Zakup – aby zakupić dany moduł szkoleniowy należy wybrać interesujące nas szkolenie. Kliknąć przycisk „Dołącz do szkolenia”. Przejść do opcji płatności.
2.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zarejestrowaniu konta na stronie www.globalsellers.pro
2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej www.globalsellers.pro w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.3. Szkolenia Global Sellers Community są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Za naruszenie praw autorskich i wykorzystanie ich bez zgody GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. przewiduje się karę grzywny i karę pozbawienia wolności do 2 lat. Jeśli dodatkowo czerpie się zyski z powielanych materiałów i uczyniło się z nich źródło dochodu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dołącz do kursu” i przejście do płatności.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www.globalsellers.pro podana jest w PLN (złoty polski) i zawiera podatki lub w EUR i przeliczna wg kursy sprzedaży NBP (aktualizacja przeliczeń jest realizowana nie rzadziej niż 1 na tydzień), płatność zawsze następuje w PLN. O łącznej cenie Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronie www.globalsellers.pro w trakcie dokonywania płatności, po zgodzie na związanie się Umową Sprzedaży.
3.3., Klient otrzymuje dostęp do modułu szkoleniowego po zaksięgowaniu płatności w systemie.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.globalsellers.pro
3.5.Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym www.globalsellers.pro

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem portalu PayPal.
4.2. Płatność następuje w momencie wybrania przez klienta modułu i odbywa się to w trybie natychmiastowym.

5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu – Dostęp do modułu szkoleniowego następuje drogą elektroniczną tuż po zaksięgowaniu płatności poprzez system.
5.2. Moduł szkoleniowy jest udostępniony na stronie www.saeshub.edu.pl na czas nieokreślony.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1 Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: box@globalsellers.pro.
6.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
6.2.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
6.2.2 żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
6.2.3 danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.4. W celu skutecznego i szybkiego rozpatrzenia reklamacji prosimy o dołączenie screenu ekranu z błędami.
6.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu na adres mail podany do kontaktu na Koncie posiadanym przez Użytkownika.
6.5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie zawiera wystarczających danych koniecznych do jej rozstrzygnięcia.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez stronę internetową www.globalsellers.pro zawierane są w języku polskim.
8.2. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością spółki GLOBAL SELLERS Sp. z O.O. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą spółki GLOBAL SELLERS Sp. z O.O.
8.3. Zmiana Regulaminu:
8.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
8.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni kalendarzowych.
8.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
8.3.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.4. Nie wolno posiadać dwóch kont w serwisie Global Sellers Community. zarejestrowanych na jedną i tą samą osobę, ani udostępniać swojego konta osobom trzecim – każde wykrycie takiego przypadku kończyć się będzie kasacją konta wraz ze wszystkimi zakupionymi modułami oraz kasacją całej struktury partnerskiej, jeżeli użytkownik taką posiada.
8.5. Umowa Sprzedaży jest traktowana jako oddzielny dokument/załącznik.
8.6. Rejestracja na Partnera zawiera Umowę Programu Partnerskiego. Umowa programu Partnerskiego jest traktowana jako oddzielny dokument/załącznik.

Comments are closed.