Regulamin Partnerski

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim za pośrednictwem Strony www.globalsellers.pro.

1.2. Zarejestrowanie się Partnera Global Sellers w Programie Partnerskim oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Partnerem Global Sellers a Global Sellers, której warunki określa niniejszy Regulamin.

1.3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1. Partner Global Sellers – podmiot, który uzyskał dostęp do Programu Partnerskiego przez Global Sellers sp. z O. O. w ramach Strony www.globalsellers.pro na zasadach określonych w Regulaminie;

1.3.2. Program Partnerski – oznacza środki przekazane do dyspozycji partnerom przez Global Sellers, takie jak hiperłącza, narzędzia promocyjne itp., a także warunki programu partnerskiego, takie jak wynagrodzenie, zaakceptowane przez partnerów.

1.3.3. Regulamin – niniejszy dokument;

1.3.4. Global Sellers – platforma szkoleniowa, należąca do firmy Global Sellers Spółka z O. O., udostepniająca szkolenia z prowadzenia własnej działalności na Amazon. Udostępnia również możliwość zarabiania w Programie Partnerskim.

1.3.5. Autoryzacja – proces weryfikacji Partnera Global Sellers, który wyraził chęć przystąpienia do Programu Partnerskiego na Stronie zarządzanej przez Global Sellers zakończony przyznaniem przez Global Sellers statusu Partnera Global Sellers i uruchomieniem indywidualnego Konta na stronie www.globalsellers.pro;

1.3.6. Strona www.globalsellers.pro – prowadzona przez Global Sellers Spółka z O. O. umożliwia udział w Programie Partnerskim oraz dostarcza szkolenia z prowadzenia własnej działalności na Amazon

1.3.7. Konto – prowadzone dla Partnera Global Sellers przez Global Sellers pod unikalną nazwą (loginem) zbiór danych, obejmujący dane o Partnerze Global Sellers oraz historię jego działań w ramach strony www.globalsellers.pro;

1.3.8. Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika.

2. Rejestracja

2.1. Rejestracja na Stronie www.globalsellers.pro jest bezpłatna i odbywa się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na w/w stronie oraz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptując postanowienia Regulaminu Partner Global Sellers potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował jego treść. W momencie akceptacji Regulaminu Partner Global Sellers wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Global Sellers (Global Sellers Spółka z O. O.), jak również że przeczytał zrozumiał i zaakceptował treść polityki prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach tam wskazanych.

2.2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje następujące dane:

2.2.1. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, nr telefonu komórkowego, adres e-mail,

2.2.2. w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Firma (Nazwa), forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej, dane reprezentanta takie jak imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego adres e-mail.

2.3. Osoby z którymi została uprzednio rozwiązana przez Global Sellers umowa o możliwości udziału w Programie Partnerskim, nie mają prawa do ponownej rejestracji na stronie www.globalsellers.pro. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Partnera Global Sellers, z którym uprzednio rozwiązano umowę następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek prowizji w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie zasad Regulaminu.

2.4. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, nazwę użytkownika (login) oraz hasło. Zabronione jest wskazanie loginu mającego charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącego nazwą własną podlegającą ochronie prawnej lub w inny sposób niezgodnej z Regulaminem.

2.5. Wszystkie podawane dane osobowe muszą dotyczyć osoby, która tworzy konto i być zgodne z prawdą. Global Sellers nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich Kont Partnerzy Global Sellers. Partner Global Sellers wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne z prawdą, nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Programu Partnerskiego może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

2.6. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Global Sellers wysyła potwierdzenie rejestracyjne tuż po zakończonym procesie weryfikacji.

2.7. Z chwilą rejestracji konta na stronie www.globalsellers.pro dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem Global Sellers a Global Sellers, której przedmiotem jest możliwość zarabiania w Programie Partnerskim na warunkach określonych w Regulaminie, a Partner Global Sellers otrzymuje dostęp do swojego Konta (po podaniu nazwy i hasła). Partner Global Sellers zobowiązuje się nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się na Stronie www.globalsellers.pro, w tym Loginu lub Hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Login i Hasło oraz zawiadomić o tym Global Sellers.

2.8. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.7., Partner Global Sellers może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej.

2.9. Partner Global Sellers nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika (loginu) oraz adresu e-mail. Do każdego Konta musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa (login). Partner Global Sellers może posiadać tylko jedno Konto. Partnerowi Global Sellers nie wolno korzystać z Kont innych Partnerów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

2.10. Global Sellers zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych z prawdą, zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Partnerowi Global Sellers do Konta.

2.11. W przypadku zmiany danych, Partner Global Sellers jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.

2.12. Global Sellers zastrzega sobie prawo do blokady konta Partnera Global Sellers, który nie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy działa w porozumieniu z innym Partnerem Global Sellers.

2.13. W Programie Partnerskim Global Sellers udział weźmie tylko 100 osób. W związku z powyższym oczekujemy od naszych Partnerów aktywności w promowaniu naszych szkoleń. Global Sellers zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku braku aktywności ze strony Partnera Global Sellers.

3. Prywatność.

3.1. Dane osobowe Partnera Global Sellers są gromadzone i przetwarzane przez Global Sellers zgodnie z
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

3.2. Global Sellers oświadcza, iż podczas korzystania ze Strony www.globalsellers.pro w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies zgodnie z Polityką Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Partnera Global Sellers. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie ze Strony www.globalsellers.pro.

4. Prawa i obowiązki Partnera Global Sellers

4.1. Partnera Global Sellers zobowiązuje się do aktywnego promowania szkoleń Global Sellers przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (linki referencyjne, banery, webinary).

4.2. Partner przyjmuje do wiadomości, iż uprawnienie do naliczania i wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z Regulaminem Partnera Global Sellers, Regulaminem ogólnym ze Strony www.globalsellers.pro i Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przysługuje Partnerowi wyłącznie pod warunkiem zawarcia i związania Partnera z Global Sellers stosowną umową partnerską. Zawarcie umowy możliwe jest drogą elektroniczną. Partnerzy, którzy nie zawrą powyższej umowy, będą mieli prawo do wykorzystania premii wyłącznie w formie przyznanych rabatów na zakup szkoleń Global Sellers.

4.3. Prowizja jest zatwierdzana w cyklu miesięcznym, do 14 każdego miesiąca Partner Global Sellers otrzymuje informację o wysokości zatwierdzonej prowizji za poprzedni miesiąc, do 21dnia każdego miesiąca Partner Global Sellers ma czas na reklamację, a wypłata następuje do 25 każdego miesiąca.

4.4. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do gwarancji co oznacza iż w ciągu 7, 14 lub 30 dni (zależnie od wybranego szkolenia) ma prawo do zwrotu pieniędzy za opłacone szkolnie. W takiej sytuacji prowizja nie należy się Partnerowi Global Sellers.

4.5. Partner ma prawo do posługiwania się udostępnionymi mu przez Global Sellers materiałami reklamowymi/promocyjnymi, w celach sprzedaży, promocji lub rekomendacji szkoleń Global Sellers.

4.6. Partner jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o szkoleniach Global Sellers.

4.7. Partner jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby godzić w dobre imię i wizerunek Global Sellers.

4.8. Partner wykonujący działalność w zakresie świadczenia usług dotyczących promocji/reklamy dla Global Sellers prowadzi działalność we własnym imieniu, na własne ryzyko, koszt i rachunek.

5. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym

 

5.1. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania ze Strony www.globalsellers.pro.

5.2. Zakazane jest dostarczanie przez Partnera Global Sellers w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

5.3. Partner Global Sellers ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Stronie www.globalsellers.pro, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

5.4. Global Sellers zastrzega sobie uprawnienie do przerwania wypłacania prowizji z tytułu Programu Partnerskiego wobec Partnera Global Sellers, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez niego obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Rozwiązanie umowy

6.1. Global Sellers może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

6.2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 6.1 przez Global Sellers następuje przez poinformowanie Partnera Global Sellers drogą elektroniczną o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Partnera Global Sellers reklamacji. O ile rozwiązanie następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia.

6.3. Po wykonaniu przez Partnera Global Sellers czynności z pkt. 2.8 Global Sellers akceptuje albo odrzuca zgłoszoną chęć usunięcia konta Partnera Global Sellers zależnie od tego, czy Partnerowi Global Sellers w chwili zgłoszenia owej chęci przysługiwała prowizja z tytułu Programu Partnerskiego.

6.4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Strona www.globalsellers.pro jest dostarczana przez Global Sellers “tak jak jest”, “jak dostępne” i “ze wszystkimi wadami” i niniejszym Global Sellers i jego dyrektorzy, pracownicy, dostawcy treści, są wyłączeni, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, od jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do Strony www.globalsellers.pro.

7.2. Funkcje zawarte na Stronie www.globalsellers.pro nie są gwarantowane w sposób nieprzerwany lub bez błędu.
7.3. Global Sellers nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z korzystania ze Strony www.globalsellers.pro i nie udziela żadnych gwarancji.

7.4. Regulamin zastępuje wszelkie gwarancje, warunki, zobowiązania i postanowienia płynące z prawa lub zwyczaju, które są wyłączone do najszerszego punktu zgodnego z prawem.

7.5. W żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach Global Sellers i jego dyrektorzy, członkowie organów, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, lecz nie ograniczając się do utraty praw do korzystania, utraty zysków lub utraty danych, zarówno w 9 działaniach z umowy, czynu niedozwolonego (w tym, lecz nie ograniczając się do zaniedbania) lub w jakikolwiek sposób związane z:

7.5.1. Stroną www.salehub.edu.pl, jej użytkowaniem lub niemożnością korzystania z tej Strony;

7.5.2. Wszelkimi błędami lub brakami w działalności Strony; wszelkimi działaniami podjętymi w związku z licencją, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej;

7.5.3. wszelkimi szkodami dowolnego komputera, urządzenia mobilnego lub sprzętu lub technologii, w tym, bez ograniczeń, szkody z naruszenia bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek wirusa, błędu, manipulacji, oszustwa, zaniechania, przerwy, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarii sieci komputerowej lub inny usterki technicznej lub innej, w tym, bez ograniczeń, odszkodowania za utracone korzyści, utratę dobrego imienia, utrata danych, lub nieprawidłowe działanie komputera, nawet jeżeli było możliwe do przewidzenia;

7.6. Jeśli jakakolwiek klauzula lub postanowienie w Regulaminie okaże się niewykonalne, to nie wpływa na inne klauzule i postanowienia, które pozostaną w pełnej mocy.

7.7. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem będą rozstrzygane przede wszystkim polubownie.

7.8. Użytkownik zgadza się, że wszystkie spory, które nie zostały rozwiązane polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.

Comments are closed.